POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Greenfields Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szamocka 8, II p., 01-748 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000721837, posiadającą numer REGON: 369622365, NIP: 5252742005 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.greenfields.pl; pod e-mailem iodo@greenfields.pl; pod numerem telefonu 531 034 060; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. w celu wykonania umowy na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

2. w celu zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu wykonania i na podstawie umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług.

III. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 4 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 10 lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, to jest np. inwestorom, developerom, kupującym nieruchomości. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. art. 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku i stanowi warunek zawarcia umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie świadczenia usług nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.Informacja dodatkowa dot. plików cookies i osób korzystających z formularza kontaktowego

1) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu optymalizacji korzystania z naszej strony, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a).

Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Twoich dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

2) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:

a. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań

b. wykrywanie botów i nadużyć w usługach

c. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne) jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej ADO i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie.

Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Twoich dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

W zakresie tych celów dopasowanie treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoich dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z usług naszych stron internetowych.

3) Pliki cookies nie będą kojarzone z innymi Twoimi danymi.

4) Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy mogli udzielić Pani/Panu odpowiedzi. W tym zakresie Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub maksymalnie przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.